SovereignCloud

Sovereign Cloud ตอบโจทย์ด้านความปลอดภัยในโลก Multi-Cloud อย่างไร ?

Sovereign Cloud ตอบโจทย์ด้านความปลอดภัยในโลก Multi-Cloud อย่างไร ?

องค์กรยุค Digital ต้องเร่งปรับตัวให้ทัน ตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งการหันมาใช้ Multi-cloud อาจเป็นคำตอบที่สำคัญสำหรับองค์กร

การพัฒนา Cloud Native App สำหรับ Developer บน Sovereign Cloud

การพัฒนา Cloud Native App สำหรับ Developer บน Sovereign Cloud

Sovereign Cloud คือ บริการ Cloud เสถียรภาพสูงที่สอดคล้องกับข้อบังคับทางกฎหมายภายในประเทศ และตอบสนองได้รวดเร็วต่อความต้องการด้านความปลอดภัย