Network

Corporate Internet กับ Home Internet เลือกใช้อย่างไรดี?

Corporate Internet กับ Home Internet เลือกใช้อย่างไรดี?

วันนี้เราจะไม่ได้มาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของ Internet ที่ใช้ในบ้านเรือนทั่วไป แต่จะมาเปรียบเทียบให้เห็นภาพว่า Internet สำหรับใช้งานในองค์กรเปรียบเทียบกับ Internet ที่ใช้งานที่บ้าน มีความต่างกันอย่างไร แล้วทำไม Internet องค์กรถึงแพงกว่า