Generative AI

5 การใช้งาน Generative AI เพื่อพัฒนาความปลอดภัยในธุรกิจ

5 การใช้งาน Generative AI เพื่อพัฒนาความปลอดภัยในธุรกิจ

ไปหาคำตอบกันว่า Generative AI มีคุณสมบัติที่สามารถช่วยเหลือองค์กรในด้านใดบ้าง และจะมีความท้าทายใดหากมีการนำ AI เข้ามาปรับใช้ในองค์กรระยะยาว