รู้จัก Query Database คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร?

สำหรับองค์กรต่าง ๆ แล้ว การจัดการกับฐานข้อมูลเป็นงานใหญ่และค่อนข้างซับซ้อน ต้องอาศัยทั้งเวลาในการทำงาน และทรัพยากรบุคคลอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งคงจะดีไม่น้อยถ้าองค์กรสามารถนำ Query Database มาประยุกต์ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลขององค์กรได้ เพราะจะช่วยลดระยะเวลาในการจัดการข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพต่อกระบวนการจัดเก็บด้วย  

ด้วยเหตุนี้ เราจะพาไปทำความรู้จักกับ Query Database ว่าคืออะไร และไปรู้ถึงภาษาที่ใช้ในการจัดการข้อมูลอย่าง Structured Query Language (SQL) ว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ที่สำคัญจะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงานขององค์กรได้อย่างไร ติดตามได้เลย 

รู้จัก Query Database คืออะไร

Query Database คืออะไร?

Query Database คือคำสั่งที่ใช้ในการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาเพื่อใช้งาน โดยทั่วไปแล้วจะเขียนด้วย Structured Query Language หรือ SQL ซึ่งเป็นภาษาโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้น เพื่อใช้เป็นคำสั่งในการเข้าถึงฐานข้อมูลและบริหารจัดการฐานข้อมูล โดยองค์กรสามารถใช้คำสั่ง SQL เพื่อการรักษาความปลอดภัยให้แก่ฐานข้อมูล ทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฐานข้อมูลได้อีกด้วย

Structured Query Language (SQL) คืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

Structured Query Language (SQL) คือภาษาคอมพิวเตอร์มาตรฐานที่ใช้ในการจัดการข้อมูลในฐานข้อมูล โดยสามารถใช้จัดการกับข้อมูลเชิงสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างตาราง การจัดเก็บ ปรับปรุง เพิ่ม ลบ แก้ไข และค้นหา รวมถึงดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พอจะเห็นภาพกันแล้วว่า SQL คืออะไร แต่หลายคนอาจจะยังสงสัยว่า ภาษาคอมพิวเตอร์ประเภทนี้ประกอบด้วยอะไรบ้าง สำหรับภาษา SQL นั้น จะประกอบไปด้วยภาษาใน 4 รูปแบบ ซึ่งแต่ละแบบจะมีหน้าที่เฉพาะแตกต่างกันไป 

1. ภาษาสำหรับการนิยามข้อมูล (Data Definition Language: DDL)

ภาษาสำหรับการนิยามข้อมูล คือภาษาโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้น สำหรับใช้ในการสร้างฐานข้อมูล และกำหนดโครงสร้างของข้อมูลว่าต้องการให้เป็นลักษณะใด หรือมีชนิดของข้อมูลเป็นรูปแบบใด รวมทั้งยังเป็นคำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงตารางและการสร้างดัชนี โดยมีคำสั่งในการนิยามข้อมูล เช่น Create, Drop, Alter

2. ภาษาสำหรับการจัดการข้อมูล (Data Manipulation Language: DML)

ภาษาสำหรับการจัดการข้อมูล เป็นคำสั่งสำหรับการเรียกใช้ข้อมูล เพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีคำสั่งในการจัดการข้อมูล เช่น Select, Insert, Update, Delete

3. ภาษาสำหรับการควบคุมข้อมูล (Data Control Language: DCL)

ภาษาสำหรับการควบคุมข้อมูล คือภาษาโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้น เพื่อใช้ในการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงฐานข้อมูลต่าง ๆ โดยสามารถให้การอนุญาต หรือยกเลิกการเข้าถึงฐานข้อมูลของผู้ใช้งานรายนั้น ๆ ได้ เพื่อป้องกันความปลอดภัยของฐานข้อมูล โดยมีคำสั่งในการควบคุมข้อมูล เช่น Grant, Revoke

4. ภาษาสำหรับควบคุมการทำธุรกรรม (Transaction Control Language: TCL)

ภาษาสำหรับควบคุมการทำธุรกรรม คือคำสั่งที่ถูกเขียนขึ้น เพื่อทำการควบคุมการทำธุรกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มทำธุรกรรม การยืนยันธุรกรรม รวมไปถึงการยกเลือกการทำธุรกรรม ช่วยให้สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลในฐานข้อมูลได้แบบอัตโนมัติ เช่น Rollback

ตารางตัวอย่าง SQL Command

จากรูปแบบของภาษา SQL ทั้ง 4 รูปแบบ สามารถยกตัวอย่างคำสั่ง ได้ดังนี้

รูปแบบคำสั่งคำอธิบาย
DDLCreate Databaseสร้างฐานข้อมูลใหม่
DDLCreate Tableนิยามโครงสร้างข้อมูลในตารางที่สร้างขึ้น
DDLDrop Tableลบโครงสร้างตารางข้อมูลออกจากระบบ
DDLAlter Tableแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างตาราง
DDLCreate Indexสร้างดัชนีของตาราง
DDLDrop Indexลบดัชนีของตารางออกจากระบบ
DDLCreate Viewกำหนดโครงสร้างวิวของผู้ใช้
DDLDrop Viewลบโครงสร้างวิวออกจากระบบ
DMLSelectเรียกค้นข้อมูลในตาราง
DMLInsertเพิ่มแถวข้อมูลลงไปในตาราง
DMLUpdateปรับปรุงแถวข้อมูลในตาราง
DMLDeleteลบแถวข้อมูลในตาราง
DCLGrantกำหนดสิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้
DCLRevokeยกเลิกสิทธิ์แก่ผู้ใช้
TCLBegin Transactionเริ่มธุรกรรม
TCLCommit Transactionยืนยันธุรกรรม
TCLRollback Transactionยกเลิกธุรกรรม
Structured Query Language (SQL) เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล

Structured Query Language (SQL) สามารถนำไปใช้กับงานประเภทใดได้บ้าง?

พัฒนาระบบงานต่าง ๆ ที่ใช้ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

Structured Query Language (SQL) จะถูกนำไปใช้ในการพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ให้เชื่อมต่อเข้าถึงฐานข้อมูลหลักขององค์กร ช่วยให้สามารถบริหารจัดการฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถนำไปใช้กับงานได้หลากหลายประเภท ดังนี้

  • งานด้านข้อมูล สามารถใช้ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาวิเคราะห์ และสร้างรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้น
  • งานด้านการตลาด สามารถใช้เพื่อดึงข้อมูล มาใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้า
  • งานด้านการเงิน สามารถใช้เพื่อดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล มาใช้วิเคราะห์สถานะทางการเงินขององค์กร
  • งานด้านการขาย สามารถใช้เพื่อดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล มาใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มการขายสินค้าหรือบริการ
  • งานด้านทรัพยากรบุคคล  สามารถใช้เพื่อดึงข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน มาจากฐานข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

พัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูล

นอกจากนี้ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ขององค์กร หรือผู้พัฒนาที่ต้องการสร้างแอปพลิเคชัน ยังสามารถใช้ Structured Query Language (SQL) ในการสร้างฐานข้อมูล และสามารถเพิ่ม ลบ รวมถึงบริหารจัดการข้อมูลในฐานข้อมูลได้อีกด้วย 

พัฒนาระบบค้นหาข้อมูล

Structured Query Language (SQL) ยังสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาระบบค้นหาข้อมูล โดยการสร้างคำสั่งในการสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูล รวมถึงยังสามารถนำไปใช้เพิ่ม ปรับปรุง และลบข้อมูลในฐานข้อมูลได้ด้วย

Structured Query Language (SQL) มีประโยชน์อย่างไร?

ในส่วนของประโยชน์ของการใช้ Query Database และ SQL ในการบริหารจัดการข้อมูล มีดังต่อไปนี้

ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว

Query Database คือระบบบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กรที่ใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน จึงสามารถติดตั้งเชื่อมต่อกับระบบงานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้องค์กรสามารถอัปเดตระบบให้ทันสมัยได้อยู่เสมอ ทั้งยังสามารถทำงานร่วมกับภาษาโปรแกรมอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Query Database ที่ถูกเขียนขึ้นโดยใช้ Structured Query Language (SQL) ยังเป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และยังสามารถทำงานร่วมกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว 

มีความปลอดภัยสูง

Query Database เป็นระบบฐานข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากมีการใช้ Structured Query Language (SQL) ในการเขียนชุดคำสั่งควบคุมข้อมูล เพื่อให้สิทธิ์หรือจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล ป้องกันไม่ให้ข้อมูลถูกแก้ไข ทำลาย ลบ จากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต  

Structured Query Language (SQL) ประยุกต์ใช้กับ GreenPlum อย่างไร?

GreenPlum เป็นเทคโนโลยีฐานข้อมูลแบบโอเพนซอร์ส ซึ่งใช้เทคนิคการประมวลผลแบบขนานขนาดใหญ่ (Massively Parallel Processing : MPP) ซึ่งจะช่วยให้สามารถประมวลผลแบบขนานได้หลายโหนด ทำให้สามารถประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย GreenPlum สร้างขึ้นจากฐานข้อมูล PostgreSQL จึงมีความสามารถในการรองรับ Structured Query Language (SQL) มาตรฐานได้เป็นอย่างดี และทำงานร่วมกับเครื่องมือและซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ได้รู้กันไปแล้วว่า Query Database และ SQL คืออะไร รวมถึงประกอบด้วยอะไรบ้าง ที่จะช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด    

สำหรับองค์กรที่สนใจใช้บริการ Query Database สามารถปรึกษาเรื่องการติดตั้ง Query Database บนระบบ VMware กับ CloudHM ได้เลย เพราะเราเป็นผู้ให้บริการ Global Cloud และ Local Cloud ที่สามารถช่วยคุณออกแบบ Solution ที่เหมาะสมกับธุรกิจ ทั้งยังดำเนินงานโดยผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูง ที่จะตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าได้อย่างสูงสุด

ข้อมูลอ้างอิง:

  1. ภาษาฐานข้อมูล. สืบค้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 จาก  http://elearning.psru.ac.th/courses/256/%E0%
    B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%206.pdf

Cloud HM