IaC

Infrastructure as Code (IaC): แนวคิดที่ช่วยจัดการระบบของธุรกิจบนคลาวด์

Infrastructure as Code (IaC): แนวคิดที่ช่วยจัดการระบบของธุรกิจบนคลาวด์

Infrastructure as Code หรือเรียกสั้น ๆ ว่า IaC คือแนวคิดและเทคนิคหนึ่งในการจัดการงาน Infrastructure ซึ่งแน่นอนว่าสำคัญกับยุคนี้มาก นั่นคือ Cloud Solution นั่นเอง