Cert สำหรับ IT

AWS มี Certificate อะไรบ้าง ต้องรู้อะไรก่อนไปสอบ?

AWS มี Certificate อะไรบ้าง ต้องรู้อะไรก่อนไปสอบ?

สำหรับ Global Cloud อย่างเช่น AWS การที่มีใบ Certificate จะช่วยเป็นการยืนยันอีกทางหนึ่งว่าผู้ใช้งานมีความเข้าใจในระดับที่ผ่านการยอมรับจาก AWS แล้ว ซึ่งแต่ละคนก็จะมีความถนัดไม่เหมือนกัน มาดูกันเลยว่ามี Certification อะไรบ้าง!!