Hardware

CPU และ GPU แตกต่างกันอย่างไร? ควรจะเลือกใช้ยังไงดี?

CPU และ GPU แตกต่างกันอย่างไร? ควรจะเลือกใช้ยังไงดี?

GPU เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในปัจจุบันเนื่องจากเริ่มมีการใช้งานการประมวลผลเกี่ยวกับ Graphic ที่มากขึ้น แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราควรที่จะใช้งานหรือไม่? จะใช้ CPU เหมือนเดิมหรือจะเปลี่ยนดี มาดูเนื้อหากันได้ใน Blog นี้ครับ!!