Hack

Cyber Attack ในปัจจุบันใช้ช่องโหว่อะไรบ้างในการโจมตี?

Cyber Attack ในปัจจุบันใช้ช่องโหว่อะไรบ้างในการโจมตี?

เนื่องจากมีข่าวออกมากมายเกี่ยวกับการขโมยข้อมูลทาง Cyber เรามาดูวิธีการของผู้ไม่หวังดีในยุคใหม่ว่ามีการโจมตีอย่างไร ทำอย่างไรถึงจะป้องกันได้!!