Drone

Drone ในยุค 4.0 กับความสามารถที่อาจทำให้คุณแปลกใจ

Drone ในยุค 4.0 กับความสามารถที่อาจทำให้คุณแปลกใจ

Drone เป็นอากาศยานไร้คนขับที่เริ่มต้นมาจากการใช้งานในเชิงทหาร เพื่อเข้าไปทำภารกิจต่าง ๆ ในเขตอันตราย ช่วยในการเข้าถึงสถานที่อันตรายได้ง่ายและป้องกันการสูญเสียกำลังพล จนมาถึงปัจจุบัน มีการใช้งานที่แพร่หลายมากขี้นในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็นการส่งของ, ทางการแพทย์, ทางการเกษตรและอื่น ๆ