Cache

CDN คืออะไร? ทำไม Streaming หลาย ๆ เจ้าถึงต้องใช้งาน CDN?

CDN คืออะไร? ทำไม Streaming หลาย ๆ เจ้าถึงต้องใช้งาน CDN?

Streaming มีบทบาทกับผู้คนในการเสพสื่อจากโลกออนไลน์ ด้วยการใช้ CDN ช่วยส่งสารให้สามารถใช้งานได้จากทั่วโลก CDN จะมีหลักการอย่างไรบ้าง มาดูกัน